HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TOÁN TUỔI THƠ 1

Tổng biên tập: ThS. VŨ KIM THỦY

Trưởng ban biên tập: TRẦN THỊ KIM CƯƠNG           Thư kí tòa soạn: NGUYỄN NGỌC HÂN

Ủy viên:

NGUYỄN ÁNG TRẦN THỊ KIM CƯƠNG
TS. PHẠM NGỌC ĐỊNH ThS. VŨ VĂN DƯƠNG
PGS. TS. TRẦN DIÊN HIỂN PGS. TS. ĐỖ TRUNG HIỆU
VŨ MAI HƯƠNG PHAN THỊ HƯƠNG
TS. NGUYỄN ĐĂNG QUANG NGUYỄN ĐỨC TẤN
ThS. LÊ TIẾN THÀNH TRƯƠNG CÔNG THÀNH
PHẠM VĂN TRỌNG ThS. LÊ HỒNG VÂN

 

 

-------------------------------------

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TOÁN TUỔI THƠ 2

Tổng biên tập: ThS. VŨ KIM THỦY

                    Trưởng ban biên tập: TRẦN THỊ KIM CƯƠNG              Thư kí tòa soạn: NGUYỄN NGỌC HÂN

Ủy viên

NGND. VŨ HỮU BÌNH TS. GIANG KHẮC BÌNH
TS. TRẦN ĐÌNH CHÂU TS. VŨ ĐÌNH CHUẨN
TS. NGUYỄN MINH ĐỨC ThS. NGUYỄN ANH DŨNG
TS. NGUYỄN MINH HÀ PGS. TS. LÊ QUỐC HÁN
HOÀNG TRỌNG HẢO PGS. TSKH. VŨ ĐÌNH HÒA
TS. NGUYỄN ĐỨC HOÀNG ThS. NGUYỄN VŨ LOAN
NGUYỄN ĐỨC TẤN PGS. TS. TÔN THÂN
TRƯƠNG CÔNG THÀNH PHẠM VĂN TRỌNG
ThS. HỒ QUANG VINH